Privacyverklaring

VG Amsterdam verwerkt persoonsgegevens. Daardoor hebben we te maken met privacywetgeving. In deze privacyverklaring informeren we je zo goed mogelijk over hoe we omgaan met persoonsgegevens, welke informatie we verzamelen en voor welk doel, de bewaartermijn van persoonsgegevens, wat jouw rechten zijn en hoe we ervoor zorgen dat jouw privacy wordt beschermd. Deze verklaring is van toepassing als je onze website(s), social media accounts of onze activiteiten bezoekt.

 

Wat zijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou en waarmee je direct of indirect te indentificeren bent. We verwerken je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons (hebt) verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

We verwerken geen bijzondere en of gevoelige persoonsgegevens.

 

Voor welk doel verwerken we gegevens

VG Amsterdam verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of programmafolder
 • Het afhandelen van betalingen
 • Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen in ons programma of van onze diensten en producten
 • Om goederen en/of diensten bij je af te leveren

We verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

We verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor bovenstaande doeleinden.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wij maken gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internet omgeving van VG Amsterdam;
 • Het verzorgen van de financiële administratie;
 • Betaaldiensten
 • Eventregistratie
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. VG Amsterdam blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

 

Bewaartermijn

VG Amsterdam bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

 

Cookiebeleid

Functionele en analytische cookies

VG Amsterdam plaatst functionele cookies om de website(s) naar behoren te laten functioneren en analytische cookies om het gebruik van de website te kunnen meten. De functionaliteit van deze cookies is zodanig ingesteld dat uit eventueel verkregen informatie geen persoonsgegevens kunnen worden herleid. Evenmin worden er gegevens uitgewisseld met derde partijen.

 

Social media cookies

Om jouw privacy beter te beschermen zijn de social-share-buttons zodanig opgezet dat een contact tussen sociaal netwerk en gebruiker (‘Deel deze pagina’) pas tot stand komt als jij als gebruiker actief op een van deze buttons klikt. Er wordt dus vooraf, bij het openen van de pagina, geen informatie gedeeld met sociale netwerken.

 

Advertentie cookies

Er worden op de website van VG Amsterdam geen advertentie cookies geplaatst.

 

Wat zijn jouw rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door VG Amsterdam en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vgamsterdam.nl  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage van jou komt, kunnen we je vragen om legitimatie. Komen wij er samen niet uit dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij jouw persoonsgegevens beveiligen

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Om jouw persoonsgegevens te beveiligen maken wij gebruik van beveilingssoftware, beveiligde internetverbindingen, een consequent wachtwoord- en backupbeleid en encryptie.

 

Automatische besluitvorming

We stellen geen profielen van je op en nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde individuele beslissingen (algoritmes) die voor jou nadelige gevolgen kunnen hebben.

 

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Contact

Heb je nog vragen over de verwerking van je persoonsgegevens of over deze privacyverklaring? Neem dan contact met ons op via:

VG Amsterdam | KvK-nummer: 40530403 | info@vgamsterdam.nl

 

Tot slot

Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld de wetgeving verandert of pagina’s van onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen altijd en zonder aankondiging vooraf wijzigen. Raadpleeg daarom voor de laatste versie van deze verklaring altijd onze website.

 

Versie: 12/09/2018